Algemene voorwaarden retreat your soul
Retreat your soul (hierna: Retreat your soul) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91702534 en is gevestigd aan Karel Doormanstraat 48 (5821 LT) te Boxmeer.

    Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Retreat your soul.
 3. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Retreat your soul sluit ter zake van het deelnemen aan een door Retreat your soul te organiseren excursies/evenementen/workshops. Eveneens de Deelnemer is de natuurlijke of rechtspersoon die aan een excursies/evenementen/workshops deelneemt, zonder dat deze een Overeenkomst met Retreat your soul heeft gesloten.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Excursies/evenementen/workshops: iedere uitvoering van een Excursie/evenementen/workshops.
 6. Diensten: Retreat your soul verzorgt het organiseren van Excursies/evenementen/workshops in de ruimste zin des woords. Daarnaast verzorgt Retreat your soul aanverwante Diensten zijnde catering en of overnachting tijdens de Excursies/evenementen/workshops.
 7. Retreat your soul: de dienstverlener die Diensten aan Deelnemer aanbiedt.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Retreat your soul, alsmede voorstellen van Retreat your soul voor Diensten die door Retreat your soul aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Retreat your soul waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Retreat your soul, elke Overeenkomst tussen Retreat your soul en Deelnemer en op elke dienst die door Retreat your soul wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Retreat your soul aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Retreat your soul is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.
 5. De algemene voorwaarden van Deelnemer zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Retreat your soul niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 3 - Het Aanbod
 1. Alle door Retreat your soul gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en is 14 dagen geldig. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Retreat your soul is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan via de aangegeven methode. Niettemin heeft Retreat your soul het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Retreat your soul gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere Excursies/evenementen/workshopsen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.
 5. Een Aanbod kan door Retreat your soul worden gedaan via de website.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Retreat your soul heeft aanvaard door aanschaf van de Excursies/Evenementen/Workshops middels de website van Retreat your soul, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien Deelnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Retreat your soul, zal Retreat your soul de Overeenkomst met Deelnemer schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
 3. Retreat your soul is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Retreat your soul wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Retreat your soul is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Deelnemer is uitgesloten gezien het een Excursies/evenementen/workshops betreft uitgevoerd op een bepaalde datum.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald.
 2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaalde Excursies/evenementen/workshops is geëindigd.
 3. Zowel Deelnemer als Retreat your soul kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst maakt Deelnemer geen aanspraak op enige restitutie van de Excursies/evenementen/workshops.
 5. Zowel Deelnemer als Retreat your soul kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Retreat your soul nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

  Artikel 6 - Annulering en wijziging
 1. In het geval de Deelnemer een reeds geplande Excursies/evenementen/workshops annuleert is Deelnemer de overeengekomen kosten verschuldigd aan Retreat your soul, tenzij anders overeengekomen.
 2. Retreat your soul is gerechtigd een Excursies/evenementen/workshops te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van Deelnemer om te controleren of een Excursies/evenementen/workshops wordt of is geannuleerd. Bij annulering zal Retreat your soul zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Deelnemer daarover te informeren. Retreat your soul kan echter niet garanderen dat Deelnemer deze informatie voor aanvang van de Excursies/evenementen/workshops ontvangt.

  Artikel 7 - Excursies/evenementen/workshops
 1. De Excursies/evenementen/workshops is persoonsgebonden.
 2. Deelnemer dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van de Excursies/evenementen/workshops aan derden, tenzij Retreat your soul Deelnemer hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 3. Indien en voor zover Deelnemer een Excursies/evenementen/workshops, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Deelnemer staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.
 4. Excursies/evenementen/workshops kunnen door of vanwege Retreat your soul ongeldig worden verklaard en/of de Deelnemer kan de toegang tot de Excursies/evenementen/workshops worden ontzegd, wanneer zou blijken dat de Excursies/evenementen/workshops is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

  Artikel 8 - Verplichtingen Deelnemer
 1. Deelnemer is verplicht alle door Retreat your soul verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Retreat your soul is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Retreat your soul Deelnemer de toegang van de Excursies/evenementen/workshops ontzegt.
 3. Indien Retreat your soul de Excursies/evenementen/workshops via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Retreat your soul staat niet in voor de vertrouwelijkheid van de Excursies/evenementen/workshops noch de juiste ontvangst daarvan.
 4. Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van Retreat your soul en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 5. Deelnemer dient zich gedurende de Excursies/evenementen/workshops in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden, de gedragsregels en de met betrekking tot de Excursies/evenementen/workshops geldende regels (van fatsoen) te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Deelnemer zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Retreat your soul gedane aanwijzingen en instructies.
 6. Het deelnemen aan de Excursies/evenementen/workshops is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemer is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 7. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar de Excursies/evenementen/workshops.
 8. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 9. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Deelnemer (en/of de minderjarige), is Retreat your soul gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Deelnemer de toegang tot de Excursies/evenementen/workshops te ontzeggen dan wel de Excursies/evenementen/workshops niet uit te voeren. Deelnemer heeft geen aanspraak op enige restitutie van de Excursies/evenementen/workshops.

  Artikel 9 - Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen getoond aan Deelnemer zijnde een Consument zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling geschiedt vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven online payment provider op de website of per overschrijving tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij betaling achteraf dient Deelnemer deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Retreat your soul.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 10 - Incassobeleid
 1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Deelnemer zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Deelnemer zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Retreat your soul zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Retreat your soul meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Retreat your soul gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Retreat your soul de betrokkene hierover informeren.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Retreat your soul verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Retreat your soul tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Retreat your soul heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van de Excursies/evenementen/workshops, de aanwezige Deelnemers voor marketing- en promotiedoeleinden van Retreat your soul en haar Diensten.
 4. Indien Retreat your soul op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 12 - Overmacht
 1. Retreat your soul is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Retreat your soul wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) ziekte van de medewerkers van Retreat your soul(ii) gebrekkigheid bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Retreat your soul of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Retreat your soul buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Retreat your soul is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

  Artikel 13 - Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien de deelname van Deelnemer aan de Excursies/evenementen/workshops leidt tot aansprakelijkheid van Retreat your soul, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van Retreat your soul per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Excursies/evenementen/workshops, wordt uitgevoerd, daaronder mede begrepen de locatie, route en duur van de Excursies/evenementen/workshops.
 3. Retreat your soul sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Deelnemer en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 4. Retreat your soul sluit haar aansprakelijkheid uit voor lichamelijk letsel van Deelnemer in verband met de Excursies/evenementen/workshops.
 5. Retreat your soul sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Retreat your soul is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Retreat your soul met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Retreat your soul verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Retreat your soul wordt onder meer uitgesloten voor:
 • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Retreat your soul ingeschakelde personen ten behoeve van de Excursies/evenementen/workshops en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Retreat your soul gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen (gedragsregels);
 • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangstijden en vertrek- en eindlocatie en route van de Excursies/evenementen/workshops;
 • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemer en;
 • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Deelnemer en/of de houder van een Excursies/evenementen/workshops.
 1. Deelnemer vrijwaart Retreat your soul voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Retreat your soul geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Retreat your soul.
 2. Retreat your soul staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Retreat your soul verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 3. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Retreat your soul vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Retreat your soul binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Retreat your soul.

  Artikel 14 - Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Retreat your soul verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Retreat your soul zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Deelnemer vrijwaart Retreat your soul van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

  Artikel 15 - Klachten
 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst kan zij bij de directie van Retreat your soul schriftelijk via info@retreatyoursoul.nl een klacht indienen. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Retreat your soul de klacht in behandeling kunnen nemen. De Retreat your soul zal, na de Deelnemer daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen
 2. Het indienen van een klacht geeft de Deelnemer geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
 3. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.
 4. Elke rechtsvordering van de Deelnemer uit hoofde van deze Overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de Excursies/evenementen/workshops of, indien geen Excursies/evenementen/workshops is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

  Artikel 16 - Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Retreat your soul en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Retreat your soul heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden kan Retreat your soul aanvullende en/of gedragsregels van toepassing verklaren.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Retreat your soul en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Boxmeer, 21 november 2023