Algemene Voorwaarden retreat your soul
Retreat your soul (hierna: Retreat your soul) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91702534 en is gevestigd aan Karel Doormanstraat 48 (5821 LT) te Boxmeer.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Retreat your soul.
 3. Abonnement en/of pakket: het sport abonnement waarmee Opdrachtgever gedurende de duur daarvan gebruik kan maken van de diensten van Retreat your soul.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van Retreat your soul zijn onder ander personal training alsmede het bieden van (online) trainings-, voedings- en gewicht adviezen. Retreat your soul kan haar Diensten eveneens aanbieden binnen diverse sportscholen.
 6. Dienstverlener: Retreat your soul die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever hierna: Retreat your soul.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Retreat your soul heeft aangesteld, of waaraan Retreat your soul een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Abonnement en/of pakket, Rittenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Retreat your soul, alsmede voorstellen van Retreat your soul voor Diensten die door Retreat your soul aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Retreat your soul waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Producten: De Producten die door Retreat your soul worden aangeboden zijn verschillende producten.
 10. Rittenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van Retreat your soul binnen een door Retreat your soul bepaalde tijd.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Retreat your soul, elke Overeenkomst tussen Retreat your soul en Opdrachtgever en op elke dienst die door Retreat your soul wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Retreat your soul aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Retreat your soul is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Retreat your soul niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

  Artikel 3 - Het Aanbod
 1. Alle door Retreat your soul gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Retreat your soul is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Retreat your soul het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Retreat your soul gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Retreat your soul heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Retreat your soul heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Retreat your soul te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 3. 3. Retreat your soul is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. 5. Elke Overeenkomst die met Retreat your soul wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Retreat your soul is verbonden.
 6. 6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Retreat your soul met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Het herroepingsrecht van opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten.
 7. 7. Ten aanzien van het verkoop van Producten geldt het volgende. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. 9. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als Retreat your soul kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Retreat your soul ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding van een Abonnement/pakket en/of Strippenkaart heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart een half jaar na aanschaf van de strippenkaart, tenzij anders overeengekomen.
 6. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst inhoudende voedings- en gewichtsadviezen is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Retreat your soul tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Retreat your soul is hierbij leidend.
 7. Zowel Opdrachtgever als Retreat your soul kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Retreat your soul in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van Retreat your soul eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Retreat your soul nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

  Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening
 1. Retreat your soul zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Retreat your soul staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Retreat your soul de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Retreat your soul aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Retreat your soul heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Retreat your soul niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Retreat your soul, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe aanbieding of offerte.
 5. Retreat your soul is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Retreat your soul Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Retreat your soul aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Retreat your soul of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Retreat your soul recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien Retreat your soul of een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.

  Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Retreat your soul verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Retreat your soul niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Retreat your soul is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Retreat your soul verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Retreat your soul voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Retreat your soul kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Retreat your soul gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Retreat your soul.
 4. Voor aanvang van de Diensten zal Retreat your soul een (online) intakegesprek met Opdrachtgever inplannen. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de Diensten aan Retreat your soul aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de Diensten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Retreat your soul gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot Retreat your soul voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de fysieke locatie.
 7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door Retreat your soul opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen. Bij gebreke hiervan heeft Retreat your soul het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken.
 8. Opdrachtgever wordt aangeraden een (gratis) instructieles bij te wonen. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van Retreat your soul te houden.
 9. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de Diensten van Retreat your soul.
 10. Indien Opdrachtgever of Retreat your soul een gemaakte afspraak met betrekking tot de diensten niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden. Indien Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak annuleert, heeft hij de mogelijkheid om de afspraak binnen een door Retreat your soul bepaalde periode in te halen.

  Artikel 8 - Trainings-, voedings- en gewichtsadvies en schema's
 1. Retreat your soul kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Retreat your soul de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Retreat your soul verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Retreat your soul verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Retreat your soul wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Retreat your soul gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Retreat your soul kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Retreat your soul schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Weeg- en meetmomenten vinden plaats op locatie van Retreat your soul of online. In geval van een online weeg- en meetmoment, zal Opdrachtgever zichzelf thuis moeten wegen en zal Opdrachtgever foto's van zijn lichaam door moeten sturen naar Retreat your soul. Retreat your soul geeft uitdrukkelijk aan dat online weeg- en meetmomenten minder nauwkeurig zijn dan fysieke weeg- en meetmomenten. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor onnauwkeurige wegingen en metingen die Opdrachtgever zelf doet.
 7. Retreat your soul zal in samenspraak met Opdrachtgever tussentijds nieuwe trainings-, voedings- en gewichtschema's maken naar gelang de behoefte en de fysieke gesteldheid van Opdrachtgever.

  Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Retreat your soul is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Retreat your soul, Retreat your soul een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

  Artikel 10 - Levering Producten
 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Retreat your soul of er door andere omstandigheden buiten de macht van Retreat your soul enige vertraging ontstaat, heeft Retreat your soul recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Retreat your soul schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Retreat your soul gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Indien de Producten worden bezorgd door Retreat your soul of een externe vervoerder is Retreat your soul, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Retreat your soul gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Retreat your soul ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Retreat your soul een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 6. Retreat your soul is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Retreat your soul is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Retreat your soul behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 11 - Verpakking en transport Producten
 1. Retreat your soul verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

  Artikel 12 - Onderzoek, reclamaties Producten
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Retreat your soul erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Retreat your soul te worden gemeld op info@retreatyoursoul.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Retreat your soul op de wijze zoals door Retreat your soul aangegeven.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Retreat your soul, conform de retour instructies van Retreat your soul. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Retreat your soul is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Retreat your soul haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Retreat your soul te wijten is, zal Retreat your soul na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Retreat your soul.

  Artikel 13 - Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. Retreat your soul voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Betaling zal tijdens de uitvoering van de dienstverlening geschieden of achteraf geschieden middels een door Retreat your soul opgemaakte factuur, zulks ter beoordeling van Retreat your soul.
 3. De kosten van een Abonnement en/of pakket of Strippenkaart dienen op basis van vooruitbetaling betaald te worden op de door Retreat your soul aangegeven wijzen en binnen de daarvoor aangegeven termijn.
 4. Betaling van Producten dient bij voorkeur vooraf te geschieden.
 5. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 6. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Retreat your soul ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Retreat your soul is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Retreat your soul.
 12. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 14 - Incassobeleid
 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Wanneer Opdrachtgever zijnde een bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Retreat your soul zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Retreat your soul meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Retreat your soul geleverde zaken, blijven eigendom van Retreat your soul totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Retreat your soul gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Retreat your soul zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Retreat your soul haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Retreat your soul of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Retreat your soul zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Retreat your soul heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Retreat your soul. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Retreat your soul zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Retreat your soul worden vergoed door Opdrachtgever.

  Artikel 16 - Garantie
  Retreat your soul staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Retreat your soul.

  Artikel 17 - Gebruiksvoorschriften Producten
 1. Opdrachtgever van Producten dient de voorschriften en instructies van Retreat your soul op te volgen. Hieronder wordt mede verstaan: het lezen van de bijsluiter en/of informatie die bij het Product is inbegrepen.
 2. Opdrachtgever dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 3. Retreat your soul wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Opdrachtgever en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Opdrachtgever te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 4. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door Retreat your soul is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Opdrachtgever dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Opdrachtgever voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 5. De supplementen dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.
 6. Retreat your soul raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het supplement te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Opdrachtgever dient de producten niet te gebruiken in combinatie met anti-depressiva of middelen met een vergelijkbare werking (SSRI's of MAO-remmers).
 7. Bij het optreden van een allergische reactie direct stoppen met het gebruik.

  Artikel 18 - Risico overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

  Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. Retreat your soul gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Retreat your soul de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Retreat your soul verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Retreat your soul tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Retreat your soul op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Retreat your soul te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Opdrachtgever en Retreat your soul zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Opdrachtgever wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Retreat your soul. Indien Opdrachtgever niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Retreat your soul. Nimmer is Retreat your soul enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Opdrachtgever. Opdrachtgever is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Retreat your soul en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Retreat your soul gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Retreat your soul gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

  Artikel 20 - Opschorting en ontbinding
 1. Retreat your soul heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Retreat your soul gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Retreat your soul is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Retreat your soul is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Retreat your soul te vergoeden voor elk financieel verlies dat Retreat your soul lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

  Artikel 21 - Overmacht
 1. Retreat your soul is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Retreat your soul wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Retreat your soul, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Retreat your soul zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Retreat your soul of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Retreat your soul buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Retreat your soul is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

  Artikel 22 - Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Retreat your soul alleen geacht te bestaan indien Retreat your soul dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Retreat your soul, is Retreat your soul uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Retreat your soul binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Retreat your soul deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Retreat your soul in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Retreat your soul leidt tot aansprakelijkheid van Retreat your soul, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Retreat your soul. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Retreat your soul sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Retreat your soul levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 6. Retreat your soul is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Retreat your soul.
 7. Ook is Retreat your soul niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de small group trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een small group training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van Retreat your soul. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Retreat your soul is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Retreat your soul voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Retreat your soul geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Retreat your soul.
 9. Enige door Retreat your soul opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Retreat your soul.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Retreat your soul is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Retreat your soul opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Retreat your soul. Retreat your soul is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Retreat your soul nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Retreat your soul haar eigen advies.
 12. Retreat your soul staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Retreat your soul verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Retreat your soul vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Retreat your soul binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Retreat your soul.

  Artikel 23 - Geheimhouding
 1. Retreat your soul en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Retreat your soul bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Retreat your soul is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Retreat your soul opgestelde adviezen, en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Voorts betracht Retreat your soul steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Retreat your soul op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Retreat your soul zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Retreat your soul niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Retreat your soul aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Retreat your soul vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Retreat your soul vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Retreat your soul is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting legt Retreat your soul ook de door hem in te schakelen derden op.

  Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Retreat your soul waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Retreat your soul en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Retreat your soul worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Retreat your soul gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle werken stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Retreat your soul rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Retreat your soul. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Retreat your soul opgeleverde zaken, dient Retreat your soul expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Retreat your soul rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

  Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Retreat your soul verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Retreat your soul zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Retreat your soul van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Retreat your soul voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Retreat your soul voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Retreat your soul verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  Artikel 26 - Klachten
 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Retreat your soul of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@retreatyoursoul.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Retreat your soul de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Retreat your soul zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 27 - Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen Retreat your soul en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Retreat your soul heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Retreat your soul en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter .

 

Boxmeer, 22 november 2023.